fbpx

RENDITINGIMUSED

Järgnevad tingimused kehtivad inventari rentimisel PartyHelp OÜ-lt (edaspidi Rendileandja). Vara rentimise aluseks on Rendileandja e-poes rentniku poolt tasutud arve, milles on välja toodud renditava vara loetelu, rentimise kuupäev ning maksumus. Arve tasumisega nõustub rentnik järgima käesolevaid renditingimusi. Renditavate varade täpne nimekiri  on toodud kaubaga koos antavas dokumendis “Inventari väljastamise leht””.

Rentniku vastutus

  1. Inventar on Rendileandja omand. Keelatud on rentniku poolt inventari omavoliline edasilaenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine. Rentnikul on õigus inventari kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
  2. Rentnik kohustub kasutama inventari heaperemehelikult.
  3. Rentnik kohustub tagastama vara samas seisukorras nagu on rentnikule väljastatud.
  4. Juhul, kui renditud inventaril ilmnevad puudused või see osutub kasutamis-kõlbmatuks, on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milleks rentnik inventari vajab, et saaksime vajadusel antud inventari asendada. Kui Rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses.
  5. Kliendil ei ole õigust inventari ise remontida (v.a kui on kokku lepitud teisiti). Renditud inventaril on keelatud eemaldada osi ja neid vahetada ilma rendileandja nõusolekuta.
  6. Kliendil lasub vastutus inventari varguse, kahjustumise ja kadumise korral. Renditud inventari rikkumise või kadumise korral on rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama samaväärse uue toote asendamise kulu.
  7. Klient kohustub inventari üles panema ja hiljem ka kokku pakkima vastavalt Rendileandja poolt kaasa antud juhistele ja algsetesse pakenditesse.
  8. Klient vastutab, et renditud inventar on eakohane ja võimetekohane kasutamiseks lastele, kelle tarbeks need on renditud. Klient vastutab laste järelvalve eest Rendileandja poolt renditud inventari kasutamise ajal. Rendileandja ei vastuta kliendi või kolmandate isikute mistahes kahjude eest. Samuti vigastuste eest, mis on tekkinud inventari kasutamise tulemusena.

Rendiperiood

  1. Rendiperiood algab hetkest kui rentnik on renditud inventari Rendileandja juurest  kätte saanud või hetkest kui Rendileandja on selle rentnikule toimetanud, kui pole teisiti kokku lepitud. Kui teatud tähtaja suhtes on kokku lepitud, peetakse sellest tähtajast kinni.
  2. Rendiperiood lõppeb hetkest, mil kogu renditud inventar on jõudnud tagasi  Rendileandja kätte.
  3. Rendiperiood on 3 ööpäeva alates rendiperioodi algusest. Rendiööpäev lõpeb kell 17.00. Nädalavahetusel toimuvate pidude tarbeks väljastame inventari reedeti ja ootame tagasi esmaspäeviti.
  4. Kui inventari ei ole õigeaegselt rendiperioodi lõpuks tagastatud, nõutakse kliendilt sisse hüvitis hilinenud päevade eest 30% kogu renditasust iga hilinenud ööpäeva kohta.
  5. Kui teil pole võimalik tähtajaks inventari tagastada, palun teavitage meid. Kui on olukord kus vajame rendileandja poolt tagastamata inventari järgmise peo tarbeks, organiseerime ise tagasi toomise ja esitame selle eest vastavalt arve.
  6. Postiga/kulleriga saatmisel algab rendiperiood hetkest, mil rentnik on paki automaadist kätte saanud ja lõppeb hetkel, mil see on pakiautomaati asetatud või kullerile üle antud. Transpordiaega rendiperioodi sisse ei arvestata.

Renditasu ja maksmise kord

  1. Renditasu on rentniku poolt Rendileandja e-poes arve alusel tasutud summa valitud toodete 3 ööpäeva (72h) pikkuse rendiperioodi eest kliendi poolt e-poes märgitud perioodil. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
  2. Renditasu tuleb tasuda koheselt tellimuse tegemisel Rendileandja e-poes.
  3. Tellimus jõustub arve laekumise hetkest.
  4. Kulleri või postiga saatmisel tasub transpordi eest klient v.a kui on kampaaniatega määratud teisiti. Alates 100-eurosest renditasust on transport tasuta.

Tagatisraha

  1. Tagatisraha peopakettide rentimisel on alati 50 eurot.
  2. Eraldi renditavate esemete tagatisraha on alati 50% renditellimuse kogusummast, kuid mitte vähem kui 15 eurot.
  3. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt inventari kättesaamise hetkeks. Kulleriga/postiga saatmise korral postitamise hetkeks. Tagatisraha arve saadetakse teile 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse tegemist.
  4. Tagatisraha tagastatakse teile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale kogu rikkumata, terve ja töökorras inventari tagastamist (st ilma puuduvate esemete ja detailideta).
  5. Kui inventar ei ole tagastatud vastavat punktis 22 toodud tingimustele, siis jätame tagatisraha osaliselt või täielikult tagastamata, olenevalt kahju suurusest.
  6. Juhul kui tagatisraha ei kata kahju suurust, siis lepingu sõlmimisega võtate kohustuse sellisel juhul tasuda arve alusel ka see lisakulu, mis on seotud rikutud inventari asendamise/parandamisega, mida ei kata tagatisraha.

Inventari kättesaamine ja tagastamine

  1. Peopakettide rentimisel on võimalik eelneval kokkuleppel tulla inventarile ise järgi  aadressil Saku 15, Tallinnas päev enne ürituse algust ajavahemikus 10.00-17.00. Laupäevased ja pühapäevased tellimused saab kätte reedeti ning tagasi tuleb tuua esmaspäeval.  Teised tellimused saadetakse postiga vt p 26.
  2. Samuti on võimalik inventari kättesaamine ja tagastamine postiga või kulleriga (Omniva, Itella Smartpost). Sellisel juhul postitame meie inventari hiljemalt 2 päeva enne peopäeva ja rentnik peab inventari postitama hiljemalt järgmise päeva jooksul peale pidu.
  3. Kogu inventar tuleb võtta peale ja tagastada korraga vastavalt kaasas olevale “Inventari väljastamise lehele”. Kättesaamise ja tagastamise kuupäevad ja kellaajad lepitakse teiega enne emaili teel täpsemalt kokku.
  4. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri “Inventari väljastamise lehel” . Postiga saatmise korral paki kättesaamise kinnitus pakiautomaadist.
  5. Laudlinad palume tagastada kuivana, selleks kaasa pandud kotis. Palume märga laudlina mitte pakkida plastikkilekotti ja see söögist ning muust sodist eelnevalt puhtaks raputada.
  6. Nõud palume tagastada puhtana (st pestud ja kuivatatud) ning pakkida samadesse pakenditesse, millega need saadi.
  7. Kõik esemed tuleks pakkida samadesse pakenditesse, millega need kätte saadi. Palume anumatesse mitte jätta vett. Samuti tuleb tagastada kõik pakendid.
  8. Kui peale tagastamist ilmneb, et teie poolt tagastatd inventari hulgas (sh pakendid) on puuduvaid või rikutud inventari, teavitame teid koheselt. Kui puuduvad asjad ei ilmu välja 48 tunni jooksul, arvestame kahju maha tagatisrahast ja vajadusel esitame lisaarve. Rikutud inventari puhul arvestame maha võimalikud paranduskulud või asenduskulud, olenevalt kahjustuste suurusest, vajadusel esitame lisaarve.

Muudatused ja tellimusest taganemine

  1. Muudatusi broneeringus on võimalik teha kuni 3 päeva enne peo algust.
  2. Kliendi rahulolu on meie jaoks kõige olulisem. Hetkel, kui teete tellimuse, on vastav inventar teie ürituse jaoks broneeritud ja see tähendab, et teised seda samal ajal enam rentida ei saa. Seetõttu palume teavitada koheselt kui selgub, et peate renditehingust taganema.
  3. Kui te mingil põhjusel ei saa oma pidu tähistada reserveeritud ajal ja teavitate meid sellest vähemalt 24 tundi enne planeeritud peo algust (postiga/kulleriga saatmise korral enne postitamist), pakume võimalust 1 kord inventari rentimist edasi lükata järgnevalt valitud vabaks ajaks (kuni 1a jooksul). Broneerimise hetkel tasutud rendisummast jätame sellisel juhul 35 eurot ettemaksuks, ülejäänud summa tagastame 3 tööpäeva jooksul alates teavituse saamise hetkest. Ettemaksuks jäänud summa arvestatakse hiljem ürituse kogumaksumusest maha.
  4. Ettemaksuks jäänud summa ei kuulu tagastamisele.

Vaidluste lahendamine

  1. Kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse käesolevatest PartyHelp OÜ renditingimustest ja Eesti Vabariigi seadustest. Kõik käesolevast tingimustest johtuvad vaidlused lahendatakse Tallinna Linnakohtus või rendile andja nõudmisel rentniku kodukoha kohtus või lepingu lõppemishetkel rendivara asukohale lähimas kohtus.
  2. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale võimalikud tasumata arvete sissenõudmisega kaasnevad kulud.
  3. Leping loetakse poolte vahel sõlmituks arve tasumisega Rentniku poolt.
  4. Rendileandjal on õigus katkestada leping koheselt kui selgub, et klient on esitanud valeandmeid, klient ei maksa renditasu õigeaegselt, ei taga inventari säilimist laenutatud kujul, kasutab inventari lepingutingimusi eirates või rikub muul moel käesolevat lepingut. Lepingu katkestamise korral on klient kohustatud tagastama laenutatud inventari koheselt.
X